2014 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

2014

Bestyrelsen > Generalforsamlinger
Referat for generalforsamling i grundejerforeningen Agervej, 7300 Jelling.Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
- Jette og Peter er på valg (begge genopstiller)
- Morten er på valg (genopstiller ikke)
7. Valg af suppleant.
- 1 suppleant på valg – Ole genopstiller
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
- Revisor og revisorsuppleant (Irene og Herluf) er på valg (begge genopstiller).
9. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Ole og referent: Hanne.
Ole kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet korrekt. Godt fremmøde af repræsentanter fra 8 husstande.

2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år:
Peter kunne berette om, at der havde været afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året.
Skal der investeres i et skilt med ”legende børn”? Koster op mod kr. 2.000,00. Hvordan får vi sænket farten på Agervej? Der er mange børn, som gerne skulle kunne lege trykt på vores fællesarealer, cykle rundt m.v.
Hver grundejer skal huske, at de står til ansvar erstatningsmæssigt, hvis nogen kommer til skade på deres fortov pga. af fliserne ikke ligger korrekt eller manglende snerydning/grusning m.m.
Heldigt, at have sparet udgiften til snerydning indtil nu. Man kan henvende sig til Kim eller Peter, hvis man mener der bør ryddes sne.
Husk hjemmesiden: Agervej-7300.dk

3. Aflæggelse af regnskab:
Jette Slotsdal-Thomsen: Alle har indbetalt 1.4.2013 og hun forventer det samme igen 1.4.2014.
Pr. 31.12.2013 har Grundejerforeningen en saldo på kr.31.273,36 indestående i Sparekassen jf. regnskab.

4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet:
Jf. budget forventes et resultat på ca. kr. 51.000,00 pr. 31.12.2014.
Vedtaget at fortsætte med at betale kr. 1.200 årligt i kontingent.
Budget og regnskab godkendt.

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:
Intet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
Jette og Peter blev genvalgt til bestyrelsen.
Kim blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Morten, som ikke ønskede at fortsætte.

7. Valg af suppleant:
Ole genvælges som suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Irene Laursen, revisor og Herluf Andersen, revisorsuppleant genvælges.

9. Eventuelt:
Håber flere har lyst til at komme og mødes med naboerne næste gang.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu