2020 - Agervej 7300

Grundejerforeningen Agervej
Gå til indhold
Generalforsamling den 24. juni 2020 kl. 19.30
Generalforsamling i marts blev aflyst på grund af COVID-19, derfor den sene afholdelse.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Morten og referent: Irene.

2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år:
Der har været afholdt 3 møder – 2 ordinære + 1 ekstra - Den ekstra skyldes henvendelse ang. Copyright.
Der var på hjemmesiden anvendt et billede med Copyright.
Med dette fulgte en opkrævning på godt 4.000 kr. Der blev forhandlet og endelig opkrævning blev på knap 3.000 kr.
Sagen blev lukket 14. november 2019.
Der bakkes op om beslutning om at betale og hvordan bestyrelsen har håndteret sagen.

3. Aflæggelse af regnskab:
Kirsten gennemgik regnskabet og det blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet:
Budget er realistisk og blev godkendt.

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:
Intet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
Dennis, Kirsten og Peter er på valg og alle genopstillede og blev valgt.

7. Valg af suppleant:
Ole er på valg og genopstiller og blev valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Irene genopstiller og Louise opstiller som suppleant - begge blev valgt

9. Eventuelt:
Der blev spurgt til hvem der har forpligtigelsen på fortove – det har grundejerforeningen.
Der blev spurgt til hvor længe det forventes at asfalten kan holde og svaret er mange år endnu.
Der blev forslået en arbejdsdag til vedligeholdelse af fortove.


Tilbage til indhold