2015 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

2015

Bestyrelsen > Generalforsamlinger
Referat for generalforsamling i grundejerforeningen Agervej, 7300 Jelling.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
- Hanne og Frede er på valg (begge genopstiller)
7. Valg af suppleant.
- 1 suppleant på valg – Ole genopstiller
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
- Revisor og revisorsuppleant (Irene og Herluf) er på valg (begge genopstiller).
9. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Ole og referent: Hanne.
Ole kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet korrekt. Godt fremmøde af repræsentanter fra 9 husstande.

2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år:
Peter kunne berette om, at der havde været afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året.
Der er nu investeret i et skilt med ”legende børn” i håbet om, at det kan være med til at sænke farten på Agervej. Der er mange børn som gerne skulle kunne lege trykt på vores fællesarealer, cykle rundt m.v.
Hver grundejer skal huske, at de står til ansvar erstatningsmæssigt, hvis nogen kommer til skade på deres fortov pga. af fliserne ikke ligger korrekt eller manglende snerydning/grusning m.m. Standarden på Agervej kan godt blive bedre, både ang. rengøring af fortovsarealer samt fliser der trænger til at blive lagt på plads.
Heldigt, at have sparet udgiften til snerydning endnu en vinter. Man kan henvende sig til Kim eller Peter, hvis man mener der bør ryddes sne.
Husk hjemmesiden: Agervej-7300.dk

3. Aflæggelse af regnskab:
Jette Slotsdal-Thomsen: Alle har indbetalt 1.4.2014 og hun forventer det samme igen 1.4.2015.
Pr. 31.12.2014 har Grundejerforeningen en saldo på kr. 52.682,36 indestående i Sparekassen jf. regnskab.

4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet:
Jf. budget forventes et resultat på ca. kr. 74.000,00 pr. 31.12.2015.
Budget og regnskab godkendt.

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:
Intet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
Frede og Hanne blev genvalgt til bestyrelsen.

7. Valg af suppleant:
Ole genvælges som suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Irene Laursen, revisor og Herluf Andersen, revisorsuppleant genvælges.

9. Eventuelt:
Der er via Grundejerforeningen lagt ansøgning ind hos Tryg-Fonden om, at få en hjertestarter til Sandvad. Hvis vi ikke får en derfra, blev der drøftet, om vi evt. sammen med Beboerforeningen skal investere i en hjertestarter.

Stor tak til Grethe og Frede, som lagde hus til generalforsamlingen og gav kaffe til Jettes hjemmebag.
Håber flere har lyst til at komme og mødes med naboerne næste gang.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu