2016 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

2016

Bestyrelsen > Generalforsamlinger

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Ole og referent: Jette.
Ole kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet korrekt.
Godt fremmøde af repræsentanter fra 10 husstande.

2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år:
Peter kunne berette om, at der havde været planlagt 2 bestyrelsesmøder og afholdt 1 bestyrelsesmøde i løbet af året.
Af uforklarlige grunde gik det første møde i vasken da kun formanden mødte op – mødeindkaldelser var sendt ud i god tid.
Bestyrelsen har haft dialog om anskaffelsen af en hjertestarter og har haft søgt Trygfonden om penge hertil men desværre kom et afslag fra fonden.
På baggrund af afslaget blev muligheden for at investere i en hjertestarter sammen med beboerforeningen drøftet.
Den største udfordring for bestyrelsen blev i de sidste par måneder da der skulle skaffes nye bestyrelsesmedlemmer idet Hanne & Olav flyttede fra området – dette var dog ventet.
Ganske uventet skulle der ligeledes skaffes et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Jette da hun udtrådte af bestyrelsen af personlige årsager.
Formanden ønsker at takke Hanne og Jette for deres indsats i årenes løb.
Vi har heldigvis ikke haft behov for at få ryddet sne, så den udgift har vi endnu til gode.
Man kan henvende sig til Kim eller Peter, hvis man mener der bør ryddes sne.
Sidst og ikke mindst ville formanden lige huske generalforsamlingen på, at kontigentet for 2016 skulle betales pr 1. april.

3. Aflæggelse af regnskab:
Irene Laursen: Næsten alle havde indbetalt kontigent pr 01.04.2015
Pr. 31.12.2015 har Grundejerforeningen en saldo på kr. 73.277,48 indestående i Sparekassen jf. regnskab.

4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet:
Budget og regnskab godkendt.
Efter godkendelsen af regnskab og budget blev der taget en løs snak om de tilbud og priser som vi har modtaget fra diverse leverandører.

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:
Intet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
Peter blev genvalgt til bestyrelsen.
Kirsten og Dennis blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

7. Valg af suppleant:
Ole genvælges som suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Irene Laursen, revisor og Herluf Andersen, revisorsuppleant genvælges.

9. Eventuelt:
Stor tak til Irene og Kim, som lagde hus til generalforsamlingen og gav kaffe til Nannas hjemmebag.
Tak for det store fremmøde – det var dejligt
Bestyrelsen håber at flere har lyst til at komme og mødes med naboerne næste gang.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu