2013 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

2013

Bestyrelsen > Generalforsamlinger
Referat for generalforsamling i grundejerforeningen Agervej, 7300 Jelling.Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra det forgangne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet.
5. indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Hanne og Frede er på valg (begge genopstiller)
suppleant (Ole) er på valg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor og revisorsuppleant (Irene og Herluf) er på valg (begge genopstiller).
8. Eventuelt.1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Jette Stensgård og referent: Hanne.
Jette takkede for det store fremmøde, som bestod af repræsentanter fra 7 husstande.

2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år:
Peter kunne berette om, at der havde været afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året.
NCC gav det bedste tilbud på reparation af vejen og NCC tror, at vejen kan klare ca. 8-10 år mere.
Efter henvendelse til kommunen blev der hurtigt opsat et ”blind Vej” skilt.
Oprettelse af foreningen gav hurtigt udslag i mange henvendelser om steder m.v. man kan blive optaget i (mod gebyr), alle afslået.
Heldigt at have sparet udgiften til snerydning indtil nu. Man kan henvende sig til Morten eller Peter, hvis man mener der bør ryddes sne.
Husk hjemmesiden: www.agervej-7300.dk

3. Aflæggelse af regnskab:
Jette Slotsdal-Thomsen: Alle har indbetalt 1.4.2012 og hun forventer det samme igen 1.4.2013.
Pr. 31.12.2012 har Grundejerforeningen en saldo på kr. 9.958,09 indestående i Sparekassen jf. husstandsomdelte regnskab.

4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet:
Jf. omdelt budget forventes et resultat på kr. 28.658,00 pr. 31.12.2013.
Budget og regnskab godkendt.

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:
Der blev fra bestyrelsens side foreslået en ændring af vedtægterne. Det drejer sig om kapitel 3 stk. 1 ændres til: grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje og fællesarealer, samt reparation af fortove. Selvforskyldt skade af fortov udbedres af husejer.
Dette blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
Frede og Hanne blev genvalgt til bestyrelsen og Ole genvalgt som suppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Irene Laursen, revisor og Herluf Andersen, revisorsuppleant genvælges.

8. Eventuelt:
Peter orienterede om ”Nabohjælp”, han vil få tilsendt materiale, som omdeles. Man kan evt. få en ud og berette om ”Nabohjælp”. Det er gratis at være tilmeldt dette.
Tilmelding kan ske på vores hjemmeside www.Agervej -7300. Har man brug for hjælp, kan man henvende sig til bestyrelsen.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu