Vedtægter - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter

Bestyrelsen
GrundejerforeningsvedtægtKapitel 1. Foreningens navn og hjemsted

§ 1.
Foreningens navn er Grundejerforeningen Agervej, Sandvad, 7300 Jelling.

§ 2.
Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.


Kapitel 2. Foreningens område og medlemskreds

§ 3.
Foreningens geografiske område er identisk med Agervej, Sandvad, 7300 Jelling.

§ 4.
Grundejerforeningens pligtige medlemmer er:
De til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende på Agervej, Sandvad, 7300 Jelling.

Kapitel 3. Foreningens formål og opgaver

§ 5.
Stk. 1. Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, fortove og fællesarealer samt reparation af fortove på Agervej, og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen. Selvforskyldt skade på fortov udbedres af husejer.

Stk. 2. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning
herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende
ejendomme.

Stk. 3 Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er
nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver. 

Stk. 4 Det påhviler grundejer og grundejer alene at sørge for snerydning og renholdelse af dennes fortov.


Kapitel 4. Medlemmernes forhold til foreningen

§ 6
Stk. 1. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen
henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

Stk. 2. Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag/kontingenter.

Stk. 3. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale de med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et gebyr på 50 kr. pr. gang. For pligtige medlemmer kan restancen inddrives ad retslig vej, inkl. Omkostningerne ved inddrivelse.

Stk. 4 Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

§ 7
Stk. 1 Et pligtigt medlem betaler bidrag for hver parcel, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen.

Stk. 2. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Stk. 3. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen.

§ 8.
Stk. 1. I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

Stk. 2. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personlig og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på de enkelte medlemmer.


Kapitel 5. Foreningens ledelse og administration.

§ 9.
Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

Stk. 2. Medlemmer af ejeres husstand, lejere og repræsentanter for kommunen har altid ret til at overvære generalforsamlingen.

§ 10.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med minimum 14 dages varsel ved omdeling samt på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, fremgår af foreningens hjemmeside. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til næste års budget.

Stk. 4. Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Der vælges efter følgende retningslinier:
- 3 medlemmer vælges i lige år + 1 suppleant
- 2 medlemmer vælges i ulige år + 1 suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen
8. Eventuelt Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.


§ 11.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter denne modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

Stk. 3. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.


§ 12.
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Stk. 2. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemning skal ske være skriftlig.

Stk. 3. På generalforsamlingen kan samtlige foreningens medlemmer samt disses ægtefæller/samlevere deltage, dog således: kun 1 stemme pr. parcel.

Stk. 4. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutning om ændringer af foreningens vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Stk. 6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 7. Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk. 8. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse kan referatet hentes og læses på grundejerforeningens hjemmeside - www.agervej-7300.dk.


§ 13.
Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er formand og næstformand bemyndiget til at underskrive for foreningen medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 14.
Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer + 2 suppleanter.
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
- 1 medlem
- 2 suppleanter


Stk. 2. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med alle poster, d.v.s. formand, næstformand, Kasserer, sekretær og medlem.

Stk. 3. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen efter retningslinierne i vedtægtens §10, stk. 6.

Stk. 4. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 15.
Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af Veje og fællesarealer, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.m. af medarbejdere, der forestår drift og vedligeholdelse af veje og fællesarealer m.m.

Stk. 3. Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 4. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde. Denne protokol er tilgængelig for grundejerforeningens medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte særlige udvalg.


Kapitel 6. Regnskab og revision.

§ 16.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Regnskabet gennemgås af revisorerne, således at et revideret regnskab kan tilsendes medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§17.
Stk. 1. Medlemmernes indbetalinger foretages til et sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.

Stk. 2. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1.000 kr.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25.01.2012

Ændringer i vedtægter

kapitel 3 stk. 1 ændres til: grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje og fællesarealer, samt reparation af fortove. Selvforskyldt skade af fortov udbedres af husejer. (vedtaget på Generalforsamlingen d.13.03.13)

kapitel 3 stk. 3 ændres til: Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er
nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver. (vedtaget på Generalforsamlingen d.28.03.17)

kapitel 3 Stk. 4 tilføjes : Det påhviler grundejer og grundejer alene at sørge for snerydning og renholdelse af dennes fortov. (vedtaget på Generalforsamlingen d.28.03.17)


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu